KSU system og rammer

NMBUs system for kvalitetssikring av utdanningen

NMBUs system for kvalitetssikring av utdanningen beskriver mål for utdanningskvalitet og ansvar og roller forbundet med kvalitetsutviklingsarbeidet og oppfølging av dette. Kvalitetssikringssystemet skal sammen med gode rutiner, kvalitetskultur og -ledelse sikre at NMBU tilbyr fremragende utdanning. Kvalitetssikringssystemet ble godkjent i universitetsstyret høsten 2015. Det er etterfølgende gjort mindre tilpasninger, blant annet som følge av revideringen av NOKUTs tilsynsforskrift.

Kvalitetsforståelsen ved NMBU står på to bein:

 • NMBUs strategi for 2019-2023, inkludert visjon og samfunnsoppdrag: NMBU har valgt visjonen Kunnskap for livet. Visjonen uttrykker universitetets overordnede mål om å bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Samfunnsoppdraget pålegger NMBU å ha høy kvalitet i alle deler av virksomheten. Strategiens innsatsområder skal støtte opp under vår overordnede satsing; Felles innsats for en bærekraftig fremtid.

 • NMBUs læringsfilosofi: For å fremme kvalitet i undervisning og læring, har NMBU vedtatt en egen læringsfilosofi. Denne skal ligge til grunn for all undervisning ved universitetet. Læringsfilosofien vektlegger studentaktiv læring og lærerens rolle som veileder og støttespiller i læringsprosessen.

Den samlede kvalitetsforståelsen som ligger i strategi og læringsfilosofi utgjør utgangspunktet for kvalitetsarbeidets alle faser; planlegging, gjennomføring, evaluering og korrigering – beskrevet som et læringshjul. Det er fakultetenes læringshjul – på emne- og programnivå – som er grunnsteinene i universitetets kvalitetsarbeid. Fagmiljøene forvalter de viktigste kvalitetsstandardene innenfor hvert område, og det er der det løpende utviklingsarbeidet finner sted. De er tettest på studentens læringsbane – og kan best kan vurdere sammenhengene mellom læringsaktiviteter, vurderingsformer og læringsutbytte og oppbyggingen av studieprogrammene.

Å sikre at fakultetenes læringshjul går rundt er dekanens ansvar, en del av en underviseres yrkesutøving og profesjonalitet og inngår i rollen som student. Kvalitetssikringssystemets funksjon i denne sammenheng er å være en ramme for fakultetenes arbeid.

Høy studiekvalitet er en sum av faktorer; alt fra hvem som søker, standard på undervisningsutstyr og lokaler, undervisningsformens egnethet og de administrative rammene rundt gjennomføring av utdannelsen. Arbeidet med kvalitetsutvikling går derfor inn i alle deler av utdanningsvirksomheten ved et universitet:

Studenten – NMBUs studentmasse

 • Søkning til NMBU
 • Egenskaper ved studentmassen
 • Internasjonalisering

Programmene – NMBUs visjon, strategi og samfunnsoppdrag

 • Programporteføljens sammensetning
 • Programinnhold
 • Kvalitet i læringsmål
 • Koblingen utdanning – forskning
 • Relevans

Undervisningen – NMBUs læringsfilosofi

 • Læringsaktiviteter
 • Evaluering av studenten
 • Kompetanse hos undervisere
 • Internasjonalisering

Organisasjonen – NMBUs rammer rundt utdannelsen

 • Psykososialt miljø
 • Fysisk miljø
 • Utdanningsledelse
 • Kvalitetssikring

Resultatet - måloppnåelsen

 • Læringsutbytte
 • Eksamensresultater
 • Gjennomstrømning
 • Relevans og jobbmuligheter

Punktene tar for seg tidslinjen fra inntak til ferdig kandidat og reflekterer læringsbanen for hver enkel student. De er også å betrakte som forskjellige dimensjoner av kvalitet. Punktet «Resultatet» tenkes å ta for seg så vel effektivitet som nivå og relevans. Kvalitetsdimensjonene er et grunnlag for all vurdering av kvalitet ved NMBU og er knagger i læringshjulene.

Spesielt om kvalitetssikringen om forskerutdanningen

Spesielt om kvalitetssikringen av forskerutdanningen.

 

Andre overordnede rammer av viktighet for kvalitetssikringssystemet

Organisasjon

Opptak

Tiltak - utvikling av undervisningen:

Tiltak - utviklings av læringsmiljø

Internasjonalisering

Statistikk og tall for studiekvalitet ved NMBU

 

Published 25. juni 2015 - 12:22 - Updated 29. oktober 2018 - 13:56