KSU program

Det er det kontinuerlige, faglige utviklingsarbeidet i programmiljøene, som driver programutviklingen fremover ved universitetet. Dette arbeidet skjer i et samspill mellom forskning og utdanning, hvor oppbygningen av programmene og sammenhengene mellom lærings- og vurderingsformer og læringsutbytte løpende vurderes. Programrådene er det organisatoriske navet for dette arbeidet.

Kvalitetssikringsrutinene skal danne en felles ramme for universitetets arbeid med å sikre kvalitet og legge til rette for systematikk. Rutinene skal generere dokumentasjon og sørge for god flyt av informasjon/beslutningsgrunnlag gjennom hele organisasjonen.

De ulike rutinene skal støtte opp om hverandre og danne et helhetlig bilde av status for kvaliteten i programmene. Dette bildet utgjør vesentlig styringsinformasjon, som går inn i universitetsledelsens årlige vurdering av kvaliteten i både det enkelte studieprogram og i studieprogramporteføljen. Universitetsstyrets vurderingen ligger igjen til grunn for styrets årlige vedtak av studieprogramporteføljen. 

Kvalitetssikringsrutinene:

Rammer for programutviklingsarbeidet

I tillegg til kvalitetssikringsrutinene har NMBU andre, felles rammer for programutviklingsarbeidet, som skal bidra til utvikling og deling av kunnskap og erfaringer. Det stilles krav til at alle studieprogrammer skal ha programråd, noe som skal bidra til økt systematikk.

For å få tilgang til Canvas-rom med informasjons- og opplæringsmoduler for programlederer, programråd, og alle som arbeider med studieprogram ved NMBU klikk på lenken:

https://nmbu.instructure.com/enroll/3JT88P

Læringssenteret kan bidra med opplæring og støtte  i arbeidet med utvikling av læringsutbyttebeskrivelser.

Published 12. august 2015 - 8:43 - Updated 13. desember 2018 - 9:12