Aktuelt

Oliventre med grener og frukt.

Afrikansk oliven - forvaltning av en viktig og lokalt truet afromontan art

En ny doktorgradsavhandling har undersøkt afrikansk oliven (Olea europaea subsp. cuspidata) i Tigray, Etiopia. Treslaget er en viktig ressurs for lokalsamfunnet, men er også truet på grunn av ikke-bærekraftig høsting.

Barn holder bøtte med lakseyngel klart for å slippes løs i elven.

Dyrking av konflikter? Samfunnsfaglige aspekter ved betydningen av settefiskanlegg for laks

Småskala settefiskanlegg kan ha uønskede effekter på villaks, og diskusjonen mellom tilhengere og kritikere er til tider opphetet. Til tross for dette er anleggene et mye brukt forvaltningstiltak. En ny doktorgrad viser at settefiskanleggene er viktige for menneskene som driver dem, og forklarer hvorfor grep for å begrense eller stenge dem kan bli møtt med sterk motstand.

Lokal mann fra Tigray, Etiopia, på vei til markedet.

Avstengte områder i Etiopia: oppfatninger og styresett

En ny doktorgrad gir ny innsikt i de sosioøkonomiske forholdene rundt avstengt etiopisk utmark (exclosures). Utbyttet er ikke likt fordelt i lokalbefolkningen, og rike husholdninger får en større andel. De lokales mening om dem er i stor grad positiv, men den økonomiske fordelen oppfattes som mindre sammenlignet med den økologiske rehabiliteringen de representerer.

Tigray, Etiopia

Etiopisk skogforvaltning - ny innsikt i skjermede områder

Ph.d.-kandidat Mengesteab Hailu Ubuy har studert vegetasjonen i tidligere degraderte landområder i Tigray, Etiopia, som over en periode har vært skjermet for mennesker og husdyr. Hans forskning har gitt data, modeller og innsikt som vil være nyttig for forvaltningen av slike områder. Forskningen viser også at tapet av skogbiomasse over tid i noen tilfeller er større enn tilveksten. En stor del av dette biomassetapet skyldes ulovlig hogst, noe som utgjør en trussel mot en bærekraftig fremtid for disse områdene.

Ulv

Skal bryte barrieren mellom økologi og storskala bestandsprognoser

Et nytt NMBU-ledet prosjekt skal lage avanserte bestandsprognoser for ulv, jerv og brunbjørn i Norge og Sverige. Prosjektet kombinerer økologisk kunnskap, big data og statistiske beregninger på nytt vis.

Tett undervannsvegetasjon av krypsiv i Otra.

Skal finne løsningen på globalt problem med vannplanter

Massevekst av vannplanter skaper hodebry for forskere og forvaltning verden over.  Gjennom et stort internasjonalt samarbeidsprosjekt skal NMBU og NIVA finne årsakene til den eksplosive veksten av krypsiv, og finne ut hva som skjer med økosystemet når plantene fjernes.  

Ørretfiske

Seminar: Fang-og-slipp i sportsfisket. Dyreplageri eller naturvern?

NMBU arrangerer dagsseminar om sportsfiske og fiskeforvaltning mandag den 4. februar, 2019. Årets tema er kontroversielt: gjenutsetting/fang-og-slipp. Er dette dyreplageri eller naturvern? Aktuelle foredragsholdere inkluderer blant annet Norske Lakseelver, NJFF og Miljødirektoratet. 

 

Solcellepanel

Solcellemoduler degraderes raskere i tropiske områder

Ph.d.-kandidat David Ato Quansah har undersøkt ytelsen til solare fotovoltaiske (PV) moduler, en type solcelleinnstallasjon, i Ghana. Han oppdaget at de forringet seg raskere enn PV-moduler i Europa og Nord-Amerika, og ikke samsvarer med vanlige industrielle garantier.

Brunbjørn

Skandinaviske bjørner skyr mennesker

En ny doktorgrad fra NMBU viser at når vi mennesker møter bjørn, er det som oftest bjørnen som stikker.

Bård Hoksrud og Ola Westby Aamodt

Prisdryss over skogfagstudentene

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud delte torsdag ut til sammen 225.000 kroner i stipend til årets beste skogfagstudenter. Thomas Olufsen Skrautvol fra Nøtterøy fikk pris for beste masteroppgave. 

Avising av et fly vinterstid.

Utvikling av nye metoder for overvåking og mer effektiv rensing av jordforurensning fra flyplasser

Jordforurensning fra flyplasser som følge av avisning av fly og rullebaner er en alvorlig miljøutfordring. En ny doktorgradsavhandling viser at geofysiske metoder kan overvåke nedbrytningen av organiske forurensninger i jord og grunnvann, og en ny metode kan redusere negative miljøeffekter av nedbrytningen.

Studenter på SKOG100, studiestart 2016.

NMBU blant verdens beste

NMBU ligger i år på en 15. plass på en rangering av verdens beste universiteter innen jord- og skogbruk.

Åker med havre klar for høsting.

Restavfall fra biogassproduksjon: gjødsel eller risiko?

Kan restavfall fra biogassproduksjon brukes til gjødsel eller er det en risiko med hensyn på mattrygghet og miljø? En ny doktorgrad fra NMBU har undersøkt sikkerhetsaspektet rundt bruken av denne type gjødsel. 

Skog

Åpne prøveforelesninger i skogøkologi

Ved MINA er det for tiden en ledig stilling som førsteamanuensis/professor i skogøkologi. I den anledning arrangeres det prøveforelesninger. De er en viktig del av evalueringsgrunnlaget for ansettelse, og vi håper så mange som mulig har anledning til å komme og høre på.

Professor Anne Sverdrup-Thygeson

Pris til professor Anne Sverdrup-Thygeson

Landets fremste fremsnakker av insekter, professor Anne Sverdrup-Thygeson, ble i dag tildelt Bonnevieprisen for sin fantastiske formidling av biologifaget.

Vindmølle

Seminar: Vindkraft – muligheter, utfordringer og kritiske kommentarer

I forbindelse med emnet RØP330 inviteres det til åpent seminar om vindkraft fredag den 16. november, med foredragsholdere fra blant annet Hywind Scotland og Statnett SF. 

Hogst

Er krisen i skogbruket avblåst?

Går vi fem år tilbake i tid, til 2013, ble norsk skogbruk beskrevet som en næring i krise. Hjørnesteinsbedrifter som Union, Follum, Peterson og Tofte var etter tur lagt ned og tømmerprisene var på et nær historisk bunnpunkt. Fem år senere kan vi notere at både tømmerpriser og avvirkning har økt jevnt og trutt. Kommer det ingen krise? Er vi gjennom den? Eller står den for tur?

Far og datter

Tre som helsefremmende materiale: prosjektmedarbeider søkes

Får man bedre helse av å oppholde seg i bygg som består av trematerialer? Det jobber vi med å finne ut av, og i den sammenheng søker MINA en student som kan bidra på et prosjekt om tre og helse. Temaet kan muligens videreføres som masteroppgave om det er av interesse. 

Hjort

Hjortens spisevaner endrer skogens økosystem

En ny doktorgrad viser at hjortens beiting endrer skogens plante- og insektsamfunn. Høyere tettheter av hjortebestanden kan ha potensielt store konsekvenser for økosystemene.

Jord

Åpent seminar: degradert jordsmonn og bærekraftig arealbruk

Norsk Jordforening inviterer til et åpent seminar om jordskred, jordforringelse og bærekraftig arealbruk. Velkommen!

Ut på tur i Oslomarka

Åpent seminar: Nasjonale turiststier og tilrettelegging i Oslomarka

Onsdag den 31. oktober er det åpent seminar om nasjonale turiststier. Er de løsningen på de store besøksutfordringene på Trolltunga, Preikestolen, og Lofoten? Og hva med Oslo?

Bønner

Afrikanske jordbrukssystemer er sårbare for klimaendringer

Kombinasjonen av klimaendringer og kraftig befolkningsvekst medfører behov for et enda mer produktivt jordbruk. Det finnes måter å forbedre det på; men, med mindre det gjennomføres drastiske tilpasninger, er det usannsynlig å bekjempe sult og underernæring i Afrika sør for Sahara. Det viser en ny doktorgrad fra ph.d.-kandidat Lazarus Pierentino Lugoi. 

Brunbjørn

Radiosendere ga bivirkninger på bjørner

Én type radiosender som ble operert inn i brunbjørn, har gitt dyrene alvorlige bivirkninger. Det viser en ny studie fra Det skandinaviske bjørneprosjektet.

Masterstudent i naturbasert reiseliv, Michael Andersson

Åpent seminar: To år på Grønland

Hundekjøring, midnattssol og nordlys i verdens største nasjonalpark på nord-øst Grønland. Masterstudent Michael Andersson deler sine erfaringer fra det danske forsvarets spesialstyrke, sledepatruljen SIRIUS. 

Istid

Ny innsikt: Hvordan isen forsvant

Ph.d.-kandidat Artūrs Putniņš har rekonstruert isens utvikling og tilbaketrekning under siste istid i Gausdal Vestfjell. Resultatene hans viser at det er mye å hente på å bruke moderne teknologi til å kartlegge landformer.

Sider