Nyheter campusarbeider

Med den opne forma speler skulpturen på lag med skiftingar i lys, vêr og årstider.

Kunst på Campus: Frå lav til tre

Hovudverket i den nye parken på Campus Ås er no valt. Ein bit lav frå tuntreet som vart planta på Campus i 1864  blir no forstørra og støypt i bronse til eit «tre» på nesten fire meter.

Den bærekraftige byggevarmen ble høytidelig markert med representanter fra Statkraft og Statsbygg.

Bærekraftig byggevarme i Veterinærbygningen

Når bærekraftsuniversitetet NMBU skal ha nye lokaler, er det viktig med miljøvennlige løsninger fra første stund. Også i byggefasen. Denne uken ble gassovnen som vanligvis benyttes i byggeprosjekter byttet ut med miljøvennlig biobrensel.

Det nye veterinærbygget på Ås skal tas i bruk fra 20202

Nattekulden lagres for å spare energi

Det nye Veterinærbygget på campus Ås skal være et passivhus. Ett av tiltakene for å få til dette er å bruke natten til å lagre energi, for så å bruke denne til å kjøle ned bygningen på dagtid.

ADAMSTUEN

Hva skal skje på Adamstuen?

Hvordan skal statens eiendommer på Adamstuen brukes etter at NMBU Veterinærhøyskolen flytter til Ås?

Nikolai Skripnik

Kranselag for veterinærbygget

Torsdag 15 mars var alle som jobber på det storslagne bygget invitert til pølsefest for å feire at tak og vegger er på plass. Det ble feiret med pølser og hamburger, kaffe og kaker i vintersola. 

Nyheter campusarbeider

Endringer i prosjektstyret for Prosjekt Campus

Universitetsstyret har vedtatt at ansvaret for Prosjekt Campus legges under administrasjonsdirektøren og at prosjektets styringsgruppe blir et rådgivende organ for prosjektet og NMBUs ledelse.

Det nye veterinærbygget består i realiteten av åtte sammenknyttede bygninger med tilsammen 2400 rom.

63 100 kvm råbygg er ferdig på Campus Ås

– Nå er råbygget til det nye Veterinærbygget på Campus Ås ferdigstilt. Det betyr at «skallet» på bygningen er ferdig bygget, skriver Statsbygg på sine nettsider.

Byggeplassen uke 37 - 2017

Bilder fra byggeplassen september 2017

Bygningsmassen begynner virkelig å reise seg, og nå kan vi skimte stadig klarer hvordan byggene blir seende ut og hvordan det blir å jobbe her. Her er bilder fra byggerplassen i uke 37.

Byggeplassen sett fra Verkstedbygningen (den kommende Fellesbygningen) januar 2017.

Bilder fra byggeplassen januar 2017

Bilder fra byggerplassen i uke 2. Bilder fra morgen og formiddag.

Campus Adamstuen

Etterbruk av Adamstua

Det er Statsbygg som har fått i oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet å starte arbeidet med etterbruk og eventuelt salg/makeskifte av statens eiendommer på Adamstuen i Oslo. 

Samlokaliseringsprosjektet SLP fasade mot øst Uraksen illustrasjon

Status for byggeprosjektet

På styremøtet den 8. september presenterte Statsbygg status for byggeprosjektet. 

Skisse fra kunstnerne Elise Storsveen og Jon Gundersen som vant konkurransen om å utforme et arbeid til inngangsområdet til NMBU Veterinærhøgskolen i veterinærbygningen. Hentet fra "Overordnet kunstplan - juni 2016, ny kunst til Campus Ås".

Ambisiøs kunstplan for Campus Ås

Kunstplanen for det store byggeprosjektet på Campus Ås er spennende og ambisiøs. Planen omfatter store verker innendørs, flere installasjoner i parkdraget utenfor veterinærbygningen og gjennom Nordskogen fram til Ås gård og et fotoprosjekt som dokumentere endringene på Campus Adamstua og Ås.

I Campusplanen er det blant annet foreslått å lage en intern akse med prioritet for gående og syklende og for å knytte campus sammen (gult). Campusplanen har et 25-årsperspektiv.

Campusplanen for Campus Ås

I forbindelse med Campusplanarbeidet har rektor utpekt en referansegruppe som skal bistå Prosjekt Campus med innspill til det videre arbeidet. Campusplanen er en langsiktig plan (25 år) for utviklingen av Campus Ås.

Byggeplassen uke 33.

Bilder fra byggeplassen i august

I juni var 10 % av støpearbeidene unnagjort og man begynner å ane konturene av bygningen som skal huse Veterinærinstituttet.

Maler Jon Iveren hos MHA entreprenør sparkler gammel mur i kjelleren på Urbygningen. Det er mye gammelt håndverk av god kvalitet, men senere reparasjoner og vedlikehold av litt mer varierende kvalitet. Det fører til behov for rensk og ny sparkeling. Nye og gamle flater side om side, ulike tekstur skiller de fra hverandre.

Håndverkerne i Urbygningen

Ved hjelp av dyktige håndverkere er Urbygningen tilbakeført til fordums prakt og tilpasset dagens krav for undervisningslokaler. Bak tilbakeføringen ligger gamle håndverkstradisjon og dedikerte fagfolk. 

Den gamle hovedinnkjøringen tilbakeføres til gamme prakt.

Tilbakefører den gamle hovedinnkjøringen

I løpet av november vil den gamle hovedinnkjøringen fra Drøbakvegen (fv 152) bli tilbakeført til fordums  storhet med grusdekke og smalere vegbane.

Nyhetsbrev Statsbygg

Nyhetsbrev fra Statsbygg

Nyhetsbrevet omtaler grunnsteinsnedleggelsen for veterinærbygningen og åpningen av Urbygningen den 9. mai.

Veterinærhøgskolen

Framtidig bruk av Adamstua

Statsbygg starter nå arbeidet med å finne ut hva 59.000 kvadratmeter på Adamstuen i Oslo skal brukes til.

SiÅs treningssenter sett fra gangvegen ved Storebrand mot Pentagon.

Nytt idrettsbygg

– Nytt idrettsbygg er helt nødvendig for studentvelferden. GG-hallen ble bygd for å dekke behovet til 1250 studenter, ikke 4700 studenter som i dag, sier direktør Einride Berg i SiÅs.

SLP-bygningen. Modell.

Kunstnere til veterinærbygget

Kunstnerne Elise Storsveeen og Jon Gundersen er valgt ut til å gjennomføre sine kunstprosjekter i den nye veterinærbygningen ved NMBU. De vil ta i bruk  både gulv- og veggflater i inngangsområdet.

Tak over tak på Urbygningen monteres.

Vegen bak Ur midlertidig stengt

Fougnerbakken mellom Åkebakkvegen og Åsbakken vil være stengt ca en uke fra og med fredag 18.9. Nytt kjøremønster for biler er skiltet. Stengningen skjer i forbindelse med demontering av tak over tak på Urbygningen. 

Bussen går ikke.

Flere avganger og nytt kjøremønster for bussene

Ved ruteomleggingen i juni økes frekvensen på bussruten som nå heter 510 gjennom Campus Ås.  Ulempen er at den ikke går innom Ås stasjon.

Parkering på Campus Ås

Atkomst til parkeringsplasser på Campus Ås

Atkomsten til parkeringsplassene bak Urbygningen vil gå via Meierikrysset og Syverudvegen. Det vil være kjøremønsteret fram til 2019.

SLP-bygningen. Modell.

60.000 kvm råbygg ut på anbud

Det er store tall når det nye bygget for veterinærforskning og -utdanning ved NMBU legges ut på anbud. Totalt skal det benyttes vel 115.000 tonn betong, fordelt på 121.200 kvadratmeter dekker.

Koordinerer utstyr til 2200 rom

Åse Ingvild Risberg er delprosjektleder for brukerutstyrsprosjektet i samlokaliseringsprosjektet. Hun skal medvirke til at alle rom i det nye bygget har ønsket utstyr.

NMBU vest, innkjøring skiltes.

Nye skilt til NMBU

Nye skilt til NMBU på Campus Ås blir montert i uke 7. De viser til NMBU øst, sør, vest og nord i tillegg til sentralcampus.

Ny skilt (foran) viser vegen til NMBU på Campus Ås, mens gamle UMB skilt (bak) blir fjernet.

Ny skilt (foran) viser vegen til NMBU på Campus Ås, mens gamle UMB skilt (bak) blir fjernet.

Foto
Kai Tilley
Rektor Mari Sundli Tveit og studenttingsleder Lasse Hjelle oppfordrer til forsiktighet i en tid med store anleggsarbeider på Campus Ås.

Se og bli sett

Med utdeling av reflekser oppfordret rektor Mari Sundli Tveit og studenttingsleder Lasse Hjelle alle til å ta hensyn ved å se og bli sett.

Ombygging av Meierikrysset fra høsten 2014. Blant annet flyttes rundkjøringen lenger mot høyre for å skape bedre plass ved Meierimuseet.

Endret kjøremønster i Meierikrysset

Det blir endret kjøremønster i Meierikrysset fra og med mandag 10. november og fram til 5. januar 2015. Vegen legges midlertidig til sørsiden av den nye rundkjøringen.

Innkjøring forbudt.

Avkjøring fra Fv 152 til Fougnerbakken permanent stengt

Avkjøringen fra Drøbakvegen (Fv 152) til Fougnerbakken blir permanent stengt fra og med torsdag 30. oktober.

Forberedelser til bygging av rundkjøirng i krysset Arboretvege og Drøbakvegen (Fv 152). Flytting av kabler for å gi plass til utvidelse av vegen.

Anleggsstart rundkjøring Arboretvegen og Fv152

Mandag 13. oktober starter Park og anlegg AS opp med arbeider i krysset Arboretvegen og Drøbakvegen (Fv 152). Det betyr endret trafikkmønster for alle.

Fare for kø.

Treg trafikkavvikling i Meierikrysset

Små endringer i trafikkmønsteret ga lengre køer enn normalt gjennom Ås sentrum. Flyttingen av overgang for fotgjengere mot vest er det foreløpige eneste tiltaket som er satt i verk.

Ombygging av Meierikrysset fra høsten 2014. Blant annet flyttes rundkjøringen lenger mot høyre for å skape bedre plass ved Meierimuseet.

Meierikrysset bygges om

Fra 1. september starter Statsbygg arbeidene med å bygge om Meierikrysset. Rundkjøringen skal flyttes 10 meter mot sør. I byggeperioden vil krysset være åpent, men trafikkmønsteret vil legges om i perioder.

Rehabilitering av vannledning ved Meierikrysset

Ås kommune graver i Meierikrysset

Ås kommune skal rehabilitere en gammel vannledning fra Skogsdammen til Pentagon. I første omgang er det gravearbeider ved Meierkrysset. Gangvegen langs Skogsdammen er stengt i anleggsperioden.

Plansiloene på Ås gård under åpningen i mai 2016

Nye plansiloer gir bedre forskning

Med plansilo vil kvalitet på fôret som brukes i forsøksvirksomheten ved NMBU ble jevnere og bedre enn med dagens rullballer. Resultatet er bedre forskningsresultater.

Statsbygg

Grunnstein for veterinærbygningen 9. mai

Alle studenter og ansatte inviteres til grunnsteinsnedleggelsen for veterinærbygningen den 9. mai kl 14.15.

Samlokaliseringsprosjektet SLP fasade mot øst Uraksen illustrasjon

Norges største klimabygg

Den nye veterinærbygningen på Campus Ås er godkjent som passivhus. Den blir dermed et av Norges største klimabygg.

Hirschtrappa sett fra toppen av Urbygningen.

Hirschtrappa – et viktig element i parkplanen

I løpet av våren vil Hirschtrappa være gjenoppbygd med beplanting og gangarealer. Med den er et viktig element i Olav Moens parkplan igjen på plass.

Ås gård SHF Senter for husdyrforsøk

Ås gård nominert til Årets Trebyggeri

Ås gård ved Senter for husdyrforsøk er nominert til Årets Trebyggeri 2015. Avgjørelsen faller den 8. mars i forbindelse med Byggedagene.

Parkering

Ny frist - innspill til parkeringssoner

I forbindelse med prosessen for ny parkeringsordning for NMBU Campus Ås, er det mulig å komme med innspill til soneinndeling.

Tanking av PC.

IT-omlegging i rute

Den store data-flyttesjauen på Adamstua er i rute. Det betyr at alle personlige datamaskiner er flyttet over til NMBU-nett i løpet av januar. 

Data

IT-oppgradering på Adamstua

Innen 31. januar vil de fleste pc-ene på Adamstua være overført til NMBU-plattform. For tre av instituttene innebærer det en omlegging for mer enn 90 % av maskinene.

Forside

Nyhetsbrev fra Statsbygg

Les om framdriften for Urbygningen, fiskelaboratoriet  og SLP-bygningen i nyhetsbrevet fra Statsbygg.

Hirschtrappa sett fra toppen av Urbygningen.

Hirschtrappa og trefelling

Fram til jul blir det stor aktivitet i området rundt Storplenen. Syke trær skal felles og Hirschtrappa skal rekonstrueres. Arbeidene er allerede i gang.

Uret i Urbygningen.

Tett tak på Urbygningen

Denne uka markerte Statsbygg tett tak for Urbygningen. Samtidig begynner enkelte rom å nærme seg ferdigstillelse.

Tegningen viser området fra ytterveggen mot sør på Aud Max (nord er opp). Brunt markerer avsatsen og rampen (tversnitt i detaljtegning). Grått viser skiferplass og mørk grønn med svarte prikker viser rosebedene.

Oppradering av grøntanlegget ved Aud Max

I perioden fram til jul vil grøntområdene på sørsiden av Aud Max bli oppgradert.

Veiledning

Kartlegging av bygningsbruken på Ås

I uke 41 vil det dukke opp ukjente og litt nysgjerrige personer på Campus Ås, både i undervisningsrom og fellesområder. De er observatører som registrerer bruken av bygningene.

Spuntmaskin på plass innenfor byggegjerdet. Spuntingen starter opp mandag 24. august.

Spunting starter 24. august

Arbeidene med spunting av byggegropen for SLP-bygningen starter mandag 24. august. Arbeidene vil pågå i perioden 07.00 til 20.00 fram til utgangen av desember 2015. 

Atkomst til parkering ved Husdyrfagbygningen fra 19. august 2015.

Ny atkomst og ny parkering ved Husdyrfagbygningen

Innkjøringen til parkering ved til Husdyrfagbygningen fra Drøbakvegen (fv 152) skjer via Oluf Thesens veg i Arboretkrysset fra og med onsdag 19. august. 

Parkeringsskilt.

Framtidig regulering av parkering

I september legges flere forslag til parkeringsordning på Campus Ås fram for organisasjonen og tjenestemannsorganisasjonene for innspill og diskusjon.

Nytt treningssenter ved GG-hallen er under planlegging.

Planlegger treningssenter ved GG-hallen

Siås er i en innledende fase i planleggingen av SiÅs Treningssenter. Plankomiteen har utarbeidet planer for både ombygging av eksisterende areal – og påbygg.

All innkjøring forbudt - for alltid.

Arboretvegen stenges permanent

Arboretvegen stenges permanent etter avkjøringen til Husdyrfagbygningen og Fortek. Det skjer i forbindelse med riving av Storfjøset og bygging av SLP-bygningen.

Låven

Rural exploration

Et lite blikk inn i Storfjøset etter at den er forlatt og før den forsvinner.

Prosjektsjef for Campus Ås, Trond Furuberg.

NMBUs prosjektsjef for Prosjekt Campus Ås

NMBU har engasjert Trond Furuberg (52 år) i inntil seks måneder som prosjektsjef for Prosjekt Campus Ås.

Storfjøset ved NMBU.

Storfjøset overleveres til Statsbygg

Det er en historisk milepæl på Campus Ås når Storfjøset overleveres til Statsbygg på mandag 18. mai kl 10. Etter overdragelsen vil bygningen bli sikret og rivingen starte i nær framtid.

 

Nyheter campusarbeider

Listhaug åpnet nye bygg ved Senter for husdyrforsøk

I strålende vårvær overleverte landbruks- og matminister Sylvi Listhaug de nye forsøks- og undervisningsbygningene ved Senter for husdyrforsøk til NMBU fredag 8. mai.

Kyllinghuset rives!

Rivingen i gang!

Tirsdag startet rivingen av bygninger på Campus Ås for å klargjøre byggetomta for det store nybygget for veterinærforskning og -utdanning. Først ned er Kyllinghuset.

Ås gård i februar 2015. 8. mars åpner Statsbygg dørene på gløtt for alle interesserte fra 12 til 14. Dyrene flytter inn i løpet mars og april.

Suksess med åpen gård på Ås gård

Nærmere 1000 personer benyttet anledningen til å besøke Ås gård søndag 8.mars.

Innkjøring forbudt.

Endringer i atkomst til Campus Ås

Åkebakkvegen blir stengt permanent. Atkomst til parkeringsplasser og bak Urbygningen skjer via Hasselbakken og Fredrik A. Dahls veg. Det vil være mindre omkjøringer i Dahlsveg.

Ås gård i februar 2015. 8. mars åpner Statsbygg dørene på gløtt for alle interesserte fra 12 til 14. Dyrene flytter inn i løpet mars og april.

Ås gård åpner dørene 8. mars

De nye driftsbygningene til Senter for husdyrforsøk (SHF) skal snart tas i bruk. Før dyrene inntar bygningene, slipper Statsbygg alle interesserte inn for å se på det nye anlegget. Sett av søndag 8. mars kl 12-14.

Tak over tak over Urbygningen.

Tak over tak stenger Fougnerbakken

I forbindelse med montering av tak over tak på Urbygningen er Fougnerbakken bak Urbygningen stengt til og med 15. februar.

Den gamle hovedinnkjøringen

Etablering av ny busslomme ved Meierikrysset

Arbeidene med å etablere ny busslomme vest for Meierikrysset er i gang. I første omgang hogges trærne mellom Meierimuseet og den gamle hovedinnkjøringen.

Hovedinnkjøring til NMBU, Johan L Hirsch veg.

Nytt kjøremønster fra mandag 22.12.

Tirsdag  23. desember blir hovedinnkjøringen (Johan L. Hirsch veg) til NMBU på Campus Ås stengt permanent. Det gir ny atkomst til parkeringsplassene.

Åkebakke barnehage.

Kranselag for Åkebakke barnehage

Den 15. desember var det kranselag for nye Åkebakke barnehage i Utvegen 4. Til sommeren er barnehagen ferdig og innflyttingsklar.

Forberedelser til bygging av rundkjøirng i krysset Arboretvege og Drøbakvegen (Fv 152). Flytting av kabler for å gi plass til utvidelse av vegen.

Endringer i Arboretkrysset

I forbindelse med bygging av ny rundkjøring i Arboretkrysset (Fv 152 og Arboretvegen) ved Husdyrfagbygget vil det ble endringer i kjøremønsteret.

Kartet viser nye veger og bygninger for veterinærforskning- og utdanning og Veterinærinstituttet på campus.

Riving, bygging, nye veger - se utviklingen på kart

Se campusutviklingen på kart. Veger forsvinner og nye kommer til. Bygninger skal rives og ny skal bygges. Kartene viser hva som er planlagt.

Meierikrysset

Oslovegen

Fougnerbakken

Grana i mønet på administrasjonsbygningen betyr tette tak og kranselag.

Kranselag for Ås gård

Torsdag arrangerte Statsbygg kranselag på Ås gård. Med det markeres tette tak for bygningene på gårdsbruket. Tradisjonen tro hadde administrasjonsbygget ei gran festet til mønet.

Arboretvegen - Drøbakvegen (Fv 152)

Høgskolevegen

Avkjøringen til Høgskolevegen fra Kirkevegen er stengt fra mandag 6. oktober. Planlagt åpnet onsdag 8. oktober.

Stenginger av veger uke 41

Høgskolevegen blir stengt i krysset Kirkevegen Høgskolevegen for biltrafikk fra og med mandag 8. oktober. Åpent for gående og syklende. Planlagt åpning onsdag 8. oktober. Parkeringsplass på tennisbanen og avkjøringen til Fougnerbakken fra Fv 152 stenges permanent i løpet av uke 41.

Kirkevegen

Fougnerbakken

Vannavstengning ved Fougnerbakken

Arbeidene med ny vannledning starter 1. september, med graving av arbeidsgroper og forberedende arbeider. Fougnerbakken stenges for gjennomkjøring fra 2. september. Fra kl 1700 og utover kvelden den 8. september blir vanntilførselen stengt til bygninger i Arboretveien, Fougnerbakken, Åkebakkveien. Det samme gjelder Tårnbygningen og bygningene på Kjerringjordet. Bygningene vil ha provisorisk vannforsyning i anleggsperioden.

Åsbakken

Ny barnehage

Urbygningen

Nye Åkebakke barnehage

Beite ved Hysdyrfagbygget

Riving av gamle bygninger for å gi plass til ny barnehage i krysset Utvegen Kirkevegen.

Graving i gang for SLP

Med etableringen av riggplass vest for Husdyrfagbygget og riving av potetkjeller ved Kirkevegen markeres starten for samlokaliseringsprosjektet (SLP). Arbeidene vil medfører noen ulemper for ansatte og studenter.

Tegning av Ås gård.

En reise til Ås gård

Om ett års tid skal de nye husdyrbygningene ved NMBU tas gradvis i bruk. Skanska har laget en animasjon som tar deg med til Ås gård når bygningene er tatt i bruk.

Skisse av riggområde vest for Husdyrfagbygget.

Anleggsrigg etableres ved Husdyrfagbygningen

Arbeidet med å etablere et riggområdet vest for Husdyrfagbygningen starter i uke 32. Det er entreprenøren for vegarbeider langs fylkesvei 152 og sykkel- og gangveg langs Kirkevegen som skal benytte riggen.

Bildet viser Tårnbygningen (v) og Urbygningen på UMB NMBU

Riksantikvaren fredet 23 NMBU-bygninger

I midten av juni fredet Riksantikvaren 23 bygninger ved NMBU. Fredningen omfatter 18 bygninger på Ås og fem i Oslo i tillegg til parkanlegg begge steder.

Ombygging av Meierikrysset fra høsten 2014. Blant annet flyttes rundkjøringen lenger mot høyre for å skape bedre plass ved Meierimuseet.

Kø på fylkesveg 152 i høst

Med ombygging av Meierikrysset og etablering av ny rundkjøring ved Husdyrfagbygget, ligger det an til perioder med kø fra august og ut over høsten. Det var beskjeden fra Statsbygg på informasjonsmøtet på Campus Ås den 11. juni.

Original dør fra begynnelsen av 1900-tallet.

En ribbet Urbygning

De forberdende arbeidene i Urbygningen er avsluttet. Det betyr at bygningen nå er tømt for både inventar og bygningsdeler som ikke er originale. Dermed er flere titalls tonn med bygningsmaterialer fjernet. Inkludert en tyngre, geologisk samling.