Nytt fjernvarmeanlegg åpnet høsten 2013

Med nytt fjernvarmeanlegg på campus varmes hele universitetet og bebyggelsen i Ås sentrumsområde opp med fornybar energi i form av skogsflis.

Fjernvarmeanlegget på Ås

Skogsflisen er en kortreist, fornybar ressurs som passer god inn i universitetets miljøprofil. Teknisk er anlegget er et av de mest avanserte av sitt slag i Norden. Det er bygd eget undervisnings- og møterom og et ekstra stort kontrollrom for å legge forholden til rette for et samarbeidet innen forskning og undervisning. Det er Statkraft Varme AS som eier og driver Ås Fjernvarme.

Statkraft Varme AS sitt nye fjenvarmeanlegg på Campus Ås. Anlegget skal fyres med våt flis og levere fjernvarme i Ås

Statkraft Varme AS sitt nye fjenvarmeanlegg på Campus Ås. Anlegget skal fyres med våt flis og levere fjernvarme i Ås

Foto
Håkon Sparre @ UMB

Kort byggetid
Det var universitetet som satt på fjernvarmkonsesjonen i Ås sentrumsområde. Universitetet valgte å selge ut konsesjonen og valget falt da på Statkraft Varme AS (SVAS). SVAS overtok i mai 2011 og i september 2012 var tomta byggeklare. Det var et krav fra universitetet at det skulle legges til rette for forsking og undervisning i den nye fjernvarmesentralen.

Sentralen er plassert lett tilgjengelig for studenter og forskere inne på campus. Totalt har anlegget kostet 145 millioner kroner inkludert en støtte på 25 millioner fra Enova. Det er lagt ned 6 km med nye fjernvarmerør, og sammen med 2 km inne på campus er nettet i dag på 8 km. Det er planlagt ytterligere 2 km med rør i forbindelse med tilkobling av nye institusjoner og kunder, blant annet Nofima.

Fornybar spisslast

Det er den flisfyrte biokjelen på 10 MW som leverer grunnvarme til fjernvarmeanlegget. I kuldeperioden med stort varmebehov vil en bio-oljekjel ta spissbelastingene. Denne kjelen levere 6 MW og er med på å øke andelen fornybar energi til 97 % gjennom et normalår. Som en reserve er det installert en tradisjonell oljekjel på 12 MW.

I innkjøringsperioden brukes et relativt homogent brensel av skogsflis. Etter hvert som anlegget er innkjørt vil flisa bli basert på GROT (greiner og topp etter hogst). Kvaliteten på GROT er svært varierende, både i sammensetning og gjennom året (for eksempel mengden is) og stiller store krav til sortering og blanding for å sikre en best mulig forbrenning.

Økende behov framover
Statkraft Varme AS understreker at Ås Fjernvarme her en god oppstart i og med at mange store kunder allerede er på plass. I tillegg til UMB er Ås kommune og Ås videregående skole viktige kunder. Ås Fjernvarme regner med å levere 20 GWh per år fra oppstart. Anleggets kapasitet er større og både samlokaliseringsprosjektet (nybygget for NMBUs veterinærutdanning og Veterinærinstituttet) og Nofima er brukere som vil knytte seg til i årene som kommer. Det betyr en dobling av energileveransen til 42 GWh per år.

Published 12. mars 2015 - 10:46 - Updated 23. mai 2017 - 19:22