Miljømål

Miljømål

NMBUs viktigste bidrag til bedre miljø er gjennom utdanning av kandidater, forskning, formidling og innovasjon. NMBU skal være internasjonalt i forskningsfronten og utdanne kandidater godt rustet til å bidra til en bærekraftig fremtid.

NMBU vil belaste miljøet minst mulig og miljøhensyn skal integreres i drift av virksomheten. NMBU skal jobbe for å bli klimanøytral og skape positive miljøeffekter gjennom aktiv arealforvaltning.

 NMBU skal

 • Gjøre miljøperspektivet fremtredende i faglig virksomhet og bidra med forskningsbasert miljøkompetanse til samfunnet
 • Utdanne miljøbevisste kandidater med kunnskap til å løse fremtidens utfordringer og videreutvikle studietilbud i miljørelaterte emner for kandidat- og etterutdanning
 • Skape miljøbevissthet blant ansatte og studenter
 • Vise aktsomhet på feltarbeid og ekskursjoner i sårbar natur
 • Redusere avfallsmengder og legge til rette for gjenbruk av ressurser
 • Legge til rette for at ansatte og studenter velger miljøvennlig transport til og fra NMBU og på jobb- og studiereiser.
 • Stille miljøkrav til leverandører av varer og tjenester
 • Minimalisere forurensende utslipp til jord, vann og luft
 • Dokumentere og være åpen om miljøsaker
 • Redusere energi- og vannforbruk, og i størst mulig grad bruke fornybare energikilder
 • Arbeide kontinuerlig for å ta i bruk de mest miljøvennlige løsningene
 • Skape positive miljøeffekter gjennom aktiv arealforvaltning
 • Legge til rette for biologisk mangfold på NMBUs eiendommer
 • Lage klimaregnskap på utvalgte områder og konkretisere mål og tiltak på basis av dette

 

Published 7. desember 2016 - 12:10 - Updated 7. mars 2018 - 9:31