Tiltaksliste miljø

Større prosjekter 2017-2020

Prosjekt «Økt resirkulering» - nytt anbud høsten 2018

Sykkelstrategi inkl. utvikle tilbudet om sykkelparkering med og uten tak samt garderobefasiliteter. Videreføre egne sykkeldager vinter og sommer.

Nytt miljøledelsessystem for NMBU

Campusplan

Muligheter for solcelleanlegg

 

Mindre tiltak 2017-2020

Fakultetsvis oppfølging av miljø

Videreutvikle informasjon om miljøarbeidet ved NMBU og legge opp informasjon på websidene i forhold til miljøopplysningsloven på norsk og engelsk

Miljøbrosjyre til nytilsatte og ny brosjyre på engelsk

Energisparing på SHF

BREEAM-NOR standard i forhold til byggeprosjekter

Avhending av miljøskadelige kjemikalier 

Oppdatere bygdebikeprosjektet

Klima- og miljøregnskap i samarbeid med NTNU, samt effekt av ENØK-tiltak må synliggjøres på NMBUs miljøsider

Synliggjøre NMBUs miljøtiltak på egne areal og miljø arbeidet på Ås gård

Se på mulige gjenbruksordninger for møbler og utstyr

Klimagassregnskap testes på et byggeprosjekt

Innføre fossile byggeplasser i større byggeprosjekter

Synliggjøre NMBUs energiovervåkningssystem med årlige energirapporter pr bygg

Vurdere BREEAM NOR kravene for anskaffelser og inn i prosjektmaler for byggeprosjekter

Velge energieffektive løsninger i byggeprosjekter

Kartlegge biomangfold på NMBUs områder

Miljøeffektiv bruk av takflater

Videreutvikle og synliggjøre grønn student-innovasjon i samarbeid med NMBUs TTO

 

Pågående mindre tiltak

Bruke miljøsertifiserte produkter der det er mulig

Innkjøp av el-biler der det er mulig

Videreføre arbeidet med sikker håndtering av kjemikalier og plantevernmidler

Involvere ansatte og studenter i å forbedre miljøarbeidet gjennom prosjekter og arbeidsgrupper

Bruke energiovervåkningssystem «energinet» til å effektivisere drift ytterligere

Jobbe for et bedre kollektivtilbud til og fra campus Ås

Ryddeprosjekt Korsegårdsmyra

Utvikle digital saksbehandlerflyt inkl. elektronisk signatur

 

 

 

Published 5. mars 2018 - 13:24 - Updated 5. mars 2018 - 13:24