Personvern i forskningen

Personvernombud for NMBU:

Norsk senter for forskningsdata (NSD) fungerer som personvernombud for prosjekter som gjennomføres av studenter og ansatte ved NMBU og som håndterer persondata.

Retningslinjer:

Håndtering av personsensitive data er beskrevet i NMBUs retningslinjer for håndtering av forskningsdata.

Meldeplikt:

Dersom du skal behandle personopplysninger i et forskningsprosjekt skal dette meldes inn til NSD. Sjekk her om du må melde inn ditt prosjekt.

Slik vurderer NSD prosjektene som meldes inn.  

Prosjektleder:

Lagring av personsensitive forskningsdata i pågående prosjekter:

Noen forskningsprosjekter kan ha behov som spesielt sikker lagring av forskningsdata underveis i prosjekter. 

  • Lagring av persondata kan lagres på NMBU server. I så tilfelle er det viktig at data anonymiseres og at koblingsnøkkel ikke lagres på samme sted (mappe) som selve dataene.
  • Lagring av spesielt sensitiv informasjon kan gjøres hos Tjenester for Sensitive Data (TSD)TSD utvikles og driftes av USIT ved UiO og NMBU forskere kan benytte seg av denne tjenesten. TSD gir forskere tilgang til en forskningsplattform som oppfyller lovens strenge krav til behandling og lagring av sensitive forskningsdata (inkl. persondata). 

Arkivering av personsensitive forskningsdata ved prosjektslutt:

 

Published 28. august 2014 - 14:10 - Updated 8. november 2018 - 14:36