Melde HMS-avvik som student

Uønskede hendelser, ulykker eller nesteulykker, farlige situasjoner, regelbrudd skal meldes inn som avvik via dette skjema:

Avviksskjema HMS

HMS

Eksempler på avvik:

  • Hvis det oppstår skade på mennesker, materiell eller miljø,
  • Ved manglende verneinnretninger
  • Hvis opplæringsmiljøet ikke er i overrensstemmelse med lover og forskrifter
  • Brudd eller avvik på universell utforming

NMBU vil i løpet av 2018 opprette et nytt system for varsling av avvik. Inntil videre kan du melde inn HMS-avvik via Avviksskjema HMS

Skjema kan også benyttes hvis man vil gi forslag til forbedringer med tanke på helse, miljø og sikkerhet.

Kopi av det innsendte skjemaet lagres i arkivsystemet. Du er ikke anonym når du melder inn en sak, men du kan være trygg på at avviket du sender inn følges opp.

Published 11. august 2015 - 11:24 - Updated 3. oktober 2018 - 13:55