Klage på karakter

Du kan be om begrunnelse for karakterfastsetting og du kan klage på karakterfastsetting eller formelle feil ved eksamen.

Begrunnelse

Du har rett til å få begrunnelse for karakterfastsettingen. Det anbefales at du ber om begrunnelse for karakterfastsettingen før du tar standpunkt til om du vil sende inn en klage eller ikke. Gjennom begrunnelsen skal du bli orientert om de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av din prestasjon.

Hvor henvender du deg?

Krav om begrunnelse rettes til emneansvarlig lærer. Dersom læreren ikke er tilgjengelig rettes begrunnelsen til emneansvarlig fakultet. Hvilket fakultet som er ansvarlig for emnet finner du i emnebeskrivelsen.

Når kan du be om begrunnelse?

Du må be om begrunnelse innen én uke fra du får vite karakteren. Du får epost når sensuren blir kunngjort i Studentweb. Dersom du av spesielle grunner ikke kan sjekke karakteren i Studentweb innen en uke, må du likevel be om begrunnelse senest en uke fra du får vite karakteren. NB! Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter, må krav om slik begrunnelse framsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt.

Når kan du forvente svar?

Begrunnelsen skal normalt være gitt innen to uker etter at du har bedt om dette. Det er sensors valg om begrunnelsen gis muntlig eller skriftlig.

Klage på karakter

 • Du bør be om begrunnelse før du klager på karakter.
 • I emner med langsgående vurderinger er det klagerett når endelig karakter i emnet er kunngjort, og det kan bare klages på endelig karakter i emnet.
 • Det kan ikke klages på karakter for muntlige prestasjoner, bedømming av praksisstudier og lignende, eller på karakter for forprøver som er bestått. 
 • Skal du klage på karakter ber vi deg bruke skjema Klage på karakter

Hvor lang klagefrist har du?

Klagen må fremsettes innen tre uker etter at karakteren er kunngjort. Har du bedt om begrunnelse innen fristen for å be om begrunnelse, løper klagefristen fra det tidspunkt du får begrunnelsen.

Hvem behandler klagen og hvor lang tid tar klagebehandlingen?

 • Studieavdelingen mottar klagene og sender videre til emneansvarlig fakultet som oversender klagen til to nye sensorer.
 • En klage kan trekkes inntil ny sensur foreligger.
 • Sensur som følge av klage skal avgjøres uten ugrunnet opphold. Dersom klagen ikke kan behandles innen en måned etter at den er mottatt, skal fakultetet sende deg et foreløpig svar der det gjøres rede for årsaken til at klagen ikke kan behandles tidligere og, dersom det er mulig, angi når man regner med å få klagen behandlet.
 • Når resultat er klart vil du få en mail til din epost adresse ved NMBU.

Utfallet av klagen

Karakteren etter ny sensurering kan bli uendret, bedre eller dårligere enn den opprinnelige. Karakterfastsettingen ved den nye sensureringen kan ikke påklages, men du kan be om begrunnelse for den. 

 • For gruppearbeider der bare en del av gruppemedlemmene klager, skal et positivt utfall av ny sensur komme hele gruppen til gode. Et negativt utfall får kun gyldighet for den/de som har klaget.
 • Hvis den endelige karakteren er fastsatt på grunnlag av både skriftlig og muntlig prøve og klager får medhold i klage på sensuren over den skriftlige delen av eksamen, holdes ny muntlig prøve før fastsetting av endelig karakter. Dette gjelder også ved klage på gradsoppgave.

Klage over formelle feil

Skal du klage over formelle feil ved avvikling av eksamen må du gjøre det skriftlig. Klagen kan sendes som epost til arkivet@nmbu.no. Klagen må sendes innen tre uker etter at du ble kjent med det forhold som begrunner klagen. Klagen blir behandlet av NMBUs klagenemd og det er de som tar stilling til utfallet av klagen.

 • Retten til å klage over karakter opprettholdes inntil eventuell klage over formelle feil er avgjort
 • NB: Det er ikke anledning til å klage over formelle feil etter at en eventuell klage over karakter er levert.

 

Published 30. April 2015 - 10:33 - Updated 8. juni 2018 - 15:19