Oppfølging SHoT-undersøkelsen

Tiltakssplan og status pr 5. november (oppdateres fortløpende):

 1. Gjennomføring av Ide-dugnad med studenter og ansatte.
  Ansvarlig
  : Studiedirektøren.
  Status: Gjennomført 12. oktober 2018 med 60-70 fremmøtte. Alle innspill sammenstilt og forslagene sendt til respektive enheter. LMU vil i møte den 3. desepmber foreslå å nedsette en arbeidsgruppe med studenter og ansatte som skal konkretisere og prioritere tiltak fra idé-dugnaden og innspill som er kommet inn via skjema.
 2. Bestilling fra prorektor til fakultetene om konkrete oppfølgingspunkter.
  Ansvarlig: Prorektor for utdanning og studiedirektøren.
  Status: Bestilling sendt ut 7. november. Saksnummer 17/01594-15  
 3. Utarbeide ruspolitikk for NMBU.
  Ansvarlig: Studiedirektøren.
  Status: Studiedirektøren vil legge frem et forslag om at det nedsettes en arbeidsgruppe som utarbeider en ruspolitikk for NMBU.
 4. Gjennomgang av fadderordningen.
  Ansvarlig: Studiedirektøren.
  Status: Følges opp på toppmøte
 5. Markering av verdensdagen for psykisk helse hvert år.
  Ansvarlig: Studiedirektøren.
  Status: Neste verdensdag 10. oktober 2019.
 6. Gjennomføre en holdningskampanje hver augustblokk.
  Ansvarlig: Uavklart.
  Status: Ikke påbegynt
 7. Etablere en frivillighetsordning for studenter.
  Ansvarlig: Studiedirektøren.
  Status: Ikke påbegynt
 8. Læringsmiljøutvalgets møter rullerer på fakultetene.
  Ansvarlig: Studiedirektøren.
  Status: I hvert møte fremover vil 30 min avsettes til dialog mellom LMU og fakultet vedrørende læringsmiljøarbeidet på det respektive fakultet. Møte den 3. desember holdes på KBM, og da vedtas også møteplan for 2019.

Læringsmiljøutvalget skal videre utarbeide en handlingsplan for å følge opp SHoT-undersøkelsen. Inntil denne foreligger vil det arbeides med denne tiltakslisten som oppdateres fortløpende.

Published 5. november 2018 - 14:37 - Updated 22. november 2018 - 9:19