Praktisk-pedagogisk utdanning

Registrering av søknad

Praktisk – pedagogisk utdanning (PPU) må søkes på Søknadsweb innen 15. april. Ved førstegangs pålogging må du lage din egen personlige PIN-kode som du benytter hver gang du logger deg på Søknadsweb.

Dersom du har spørsmål til registrering av søknad i Søknadsweb, vennligst kontakt opptakskontoret på opptak@nmbu.no

Viktige datoer

 • Søknadsweb åpner for registrering 3. februar
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Frist for opplasting av følgeskjema og dokumentasjon:15. april
 • Frist for opplasting av dokumentasjon på utdanning tatt inneværende semester: 1. juli
 • Svar på søknad: 18. mai eller 20. juli

Dokumentasjon og følgeskjema

Relevant dokumentasjon (vitnemål og ev. attester) og utfylt følgeskjema skal lastes opp på Søknadsweb. Se informasjon om hvordan du laster opp dokumenter her.

Søkere som avslutter sin utdanning inneværende semester må laste opp foreløpig dokumentasjon og følgeskjema innen 15. april og laste opp dokumentasjon på det resterende innen 1. juli.

Utdanning må dokumenteres med vitnemål/karakterutskrift. Fullført grad må dokumenteres med vitnemål. Dokumentasjon på studiepoeng avlagt ved NMBU skal ikke lastes opp. Yrkespraksis må dokumenteres med arbeidsattest eller tjenestebevis som viser start- og ev. sluttdato, samt informasjon om stillingens omfang og innhold. Arbeidskontrakter/-avtaler er ikke gyldig dokumentasjon på yrkespraksis. 

Opptakskrav

Praktisk-pedagogisk utdanning bygger ifølge Rammeplan og forskrift for Praktisk-pedagogisk utdanning på én av følgende typer utdanningsbakgrunn:

 • Fullført universitets- eller høgskoleutdanning av minimum tre års og 180 sp omfang og minimum 60 sp i ett fag innen realfag eller naturbruksfag.
 • Fullført treårig profesjonsrettet universitets- eller høgskoleutdanning med minimum 60 sp i ett fag innen realfag eller naturbruksfag og minimum to års yrkespraksis.
 • Fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå, to års yrkesteoretisk utdanning og minimum fire års yrkespraksis.

Du kan lese mer om Praktisk-pedagogisk utdanning her.

Krav til dokumentasjon av språkkunnskaper

Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere kunnskaper i engelsk og norsk. Du kan lese om krav til dokumentasjon av språkkunnskaper her.

Realkompetanse

Søkere som mangler formell kompetanse knyttet til opptakskravene for PPU for yrkesfag for trinn 8–13, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Realkompetansesøkere kan ikke poengberegnes og rangeres, og vil derfor bli skjønnsmessig vurdert.

Det er kun mulig å søke realkompetansevurdering for manglende formell kompetanse i ett av opptakskravene. Kravet om to/fire års yrkespraksis er i alle tilfeller ufravikelig.

Profesjonsrettet høyere utdanning

To år høyere utdanning (høgskolekandidatutdanning) og fem års relevant fulltids yrkespraksis, kan kompensere for kravet om profesjonsrettet universitets- eller høgskoleutdanning av minimum 180 studiepoengs omfang og to års fulltids yrkespraksis.

Fagbrev

Seks års relevant fulltids yrkespraksis innen fagområder der det ikke finnes fagbrev/svennebrev eller annen offentlig godkjent sertifisering (nå eller tidligere), kan kompensere for kravet om fagbrev/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående skolenivå. Realkompetansevurdering foretatt av instans i det videregående opplæringssystemet kan gi fritak fra krav om fagbrev. Dette må i så fall dokumenteres skriftlig.

Generell studiekompetanse

Yrkesteoretisk utdanning av minimum to års varighet og lang og relevant yrkespraksis, kan kompensere for kravet om generell studiekompetanse.

Yrkesteoretisk utdanning

60 studiepoeng relevant høyere utdanning ELLER ett år yrkesteori utover videregående skolenivå sammen med lang relevant yrkespraksis, kan kompensere for kravet om to år yrkesteoretisk utdanning utover videregående skolenivå.

Opptakskrav
Krav som må oppfylles og regler for hva som kan være dokumentasjon for yrkeserfaring/arbeidsforhold for vurdering av realkompetanse:

 • Fylle minst 25 år i løpet av søknadsåret og ha minst 5 års relevant yrkespraksis eller fagbrev.
 • Attester for yrkeserfaring må være datert, og angi lengde på arbeidsforholdet, stillingsprosent og innhold av arbeidet. Deltidsarbeid regnes om etter bestemte regler. Minste tellende arbeidsforhold er normalt minimum 50% stilling i minst 6 måneder.
 • Ved opptak til praktisk-pedagogisk utdanning teller omsorg for egne barn. Dette må dokumenteres med bostedsbevis for barn og søker.
 • For organisasjonsarbeid og annen frivillig innsats, må dette være relevant for studiet og være dokumentert med attest fra ansvarlig leder/organisasjon.

Godkjent realkompetanse for et studium gir ikke automatisk studieplass. Ved flere søkere enn antall studieplasser, blir søkerne rangert i forhold til poeng ved en skjønnsmessig vurdering.

Krav til politiattest

Etter lov om universiteter og høyskoler kreves politiattest ved opptak til studier der studenter i forbindelse med obligatoriske praksisstudier/klinisk undervisning kommer i kontakt med pasienter, klienter, barnehagebarn, elever eller andre.

Krav om politiattest er hjemlet i forskrift om opptak til universiteter og høyskoler.

Hvordan søke om politiattest

Du må søke om politiattest hos politiet. Dette kan du først gjøre etter at du har fått tilbud om studieplass ved PPU.

Hvordan sende inn politiattesten til NMBU

Politiattester skal ikke sendes per e-post. Politiattesten skal sendes eller leveres til fakultetet. Adressen er NMBU, Fakultet for Realfag og teknologi v/ Carl - Martin Nymark, PB 5003, 1432 Ås.

Dersom du har merknad på politiattesten, må du levere den til universitetet så raskt som mulig og senest innen 8. juni.

Dersom du ikke har merknad på politiattesten, må du levere den så raskt som mulig og senest innen studieatstart.

Svar på søknad

Søkere som er ferdig kvalifisert innen 15. april og har sendt inn all relevant dokumentasjon innen 15. april, får svar innen 18. mai

Søkere som avslutter utdanning denne våren får svar innen 20. juli.

Published 16. januar 2015 - 12:14 - Updated 9. February 2018 - 12:19