Veterinær

Veterinærmedisin

Det veterinærmedisinske studiet er en profesjonsutdanning som fører frem til graden cand.med.vet. og autorisasjon som veterinær.

Varighet: 5,5 eller 6 år
Start: Høst 2018
Foto
Gisle Bjørneby, NMBU
Hva blir du?
Ca.50% arbeider med forvaltning, matkontroll og dyrehelse. Andre arbeider på dyreklinikk med behandling av syke dyr på gårder. Noen er på slakteri eller er rådgivere som forebygger sykdommer hos produksjonsdyr. Noen er ansatte i legemiddelfirmaer, jobber ved NMBU Veterinærhøgskolen eller relaterte forskningsinstitusjoner som forskere og undervisere. Mattilsynet er en viktig arbeidsplass.
Hva lærer du?

Du får ferdigheter innen veterinærmedisin og kan arbeide for en bedre dyrehelse og dyrevelferd, samt en tryggere folkehelse. Du kan identifisere, formulere og løse komplekse veterinærmedisinske problemstillinger og bidra i forskning. Du blir dreven i kommunikasjon på en forståelig, effektiv og respektfull måte med alle samarbeidspartnere. Veterinærer har en nøkkelrolle i å sikre at maten vi spiser ikke er helseskadelig.

Kort om studiet

Studentene følger et fast oppsatt program av forelesninger, kollokvier, kurs og praktisk/klinisk undervisning. I de seks første semestrene er studiet organisert i blokker med flere fag integrert. Fra og med 7. semester er undervisningen konsentrert om den anvendte delen av veterinærmedisinen. Det siste året kan studentene innen visse rammer velge mellom fem differensieringsretninger: Mattrygghet og produksjonsdyrmedisin, Akvamedisin, Hestemedisin, Smådyrmedisin og Prosjektrelatert retning.

Vi har gode samarbeidsavtaler med veterinærinstitutter i Europa, Nord-Amerika, Afrika og Australia som gir studenten mulighet for å skaffe seg internasjonal erfaring i løpet av studiet.NMBU Veterinærhøgskolen skal utdanne kandidater med kompetanse på høyt internasjonalt nivå med relevans for nasjonale og internasjonale oppgaver innen veterinær-og biomedisin og dyrepleie.